•  
  •  

  Pravidlá spracúvania osobných údajov

  občanov obce, resp. dotknutých osôb

  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

  a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

  Prevádzkovateľ:    Obec Komárovce;             https://www.komarovce.sk/

  sídlo:                          Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida

  IČO: 00324329        DIČ: 2020746101

  štatutár:                     Marián Bužický – starosta

  Prevádzka:               Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida

  (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

  Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce,

  vydávame nasledovné pravidlá:

  1. Dotknutou osobou sa považuje: občan obce, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, žiadateľ, účastník podujatia, volajúci, či užívateľ webstránok.
  2. Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestore katastra obce, resp. v obci alebo v priestore obecného úradu, či v objektoch, ktoré prevádzkuje obec, telefonuje a/alebo si prezerá www.obecsvinica.sk, účastník podujatia, sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov.
  3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona č.70/2018, účinný od 01.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju funkciu voči dotknutým osobám.
  4. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:

  1. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:
  • kamerový záznam min. 15 dní,
  • žiadosti podané písomne alebo elektronicky, min. 31 dní,
  • pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok,

  až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

  1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracúvanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín.
  2. Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie, či video z podujatí na svojich webstránkach, soc.sieti, v printových správach, v televízii a verejnej nástenke iba pre účely všeobecnej prezentácie. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

  1. Práva dotknutej osoby:
  • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
  • právo na obmedzenie spracúvania;
  • právo prístupu k vaším údajom;
  • právo namietať;
  • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;
  • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
  • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
  • právo na presun vašich údajov;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

  1. ŽIADOSŤ:

  Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať v Žiadosti (vzor tlačiva) podanej najprv Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

  1. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho Žiadosť nebola v lehote Prevádzkovateľom uspokojivo vybavená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec

  1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.

  1. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom zverejnenia 20.05.2019.

   Voľba jazyka

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
   Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Piatok: 08:00 - 13:00

   Fotogaléria

   Kalendár

   Kalendár zvozu odpadu